Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVI  (12/03/2013 11:00:00 SA)

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện nh¬ư sau:

1. Cử tri các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Cẩm Thủy đề nghị rà soát, bàn giao một phần diện tích đất rừng thuộc các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp cho huyện để giao cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/11/2011 để triển khai thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất nông, lâm nghiệp đang được giao quản lý; phối hợp với UBND các huyện, các đơn vị có liên quan đề xuất phương án giao một phần diện tích rừng và đất nông, lâm nghiệp cho nhân dân sinh sống trong rừng để có đất sản xuất, ổn định đời sống.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay các Ban quản lý rừng, Vườn Quốc gia Bến En và các công ty lâm nghiệp đang quản lý 2.837,4 ha đất nông, lâm nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị này đề nghị tiếp tục được giao khoán bảo vệ 1.515,8 ha đất nông, lâm nghiệp theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ và đề nghị giao cho nhân dân 1.320,24 ha đất nông, lâm nghiệp theo Chỉ thị số 1685/CT-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề xuất phương án giao một phần diện tích đất rừng cho các hộ gia đình, cá nhân đang sống trong rừng, ven rừng nhưng thiếu đất sản xuất thuộc các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Cẩm Thủy quản lý, sử dụng.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục chỉ đạo các chủ rừng nêu trên hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để giao đất cho nhân dân.

2. Cử tri các huyện ven biển đề nghị cần có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn, phục vụ đánh bắt xa bờ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển đến năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/6/2012 để triển khai thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới phương tiện tàu thuyền công suất lớn và các trang thiết bị để khai thác hải sản, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV năm 2012.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn; đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, một số ngư dân các xã nghề cá trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đang lấy ý kiến tham gia của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thanh Hoá và Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT để hoàn chỉnh lấy ý kiến của các ngành, UBND các huyện ven biển, trình UBND tỉnh. Khi bảo đảm các điều kiện theo quy định, UBND tỉnh sẽ xem xét, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.  

3. Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn giải quyết chính sách hỗ trợ đối với diện tích mía thu hoạch chậm trong vụ ép năm 2011 - 2012.

Việc thu hoạch mía nguyên liệu vụ ép năm 2011 - 2012 bị chậm do tiến độ đầu tư mới nhà máy chế biến đường của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn không đảm bảo tiến độ kế hoạch, dẫn đến sản lượng mía, trữ lượng đường trong mía giảm, gây thiệt hại cho người trồng mía và ảnh hưởng việc sản xuất mía nguyên liệu của niên vụ sau. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện trong vùng nguyên liệu mía làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn để bàn biện pháp hỗ trợ cho diện tích mía thu hoạch sau ngày 30/4/2012. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã quyết định hỗ trợ vào giá mua mía nguyên liệu với mức 100.000 đồng/tấn và hỗ trợ thêm 01 tấn phân bón tổng hợp sinh học/ha mía trồng mới đối với diện tích mía thu hoạch sau ngày 30/4/2012.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng diện tích mía thu hoạch sau ngày 30/4/2012 đã được hỗ trợ là 3.649 ha, với tổng số tiền là 39.792 triệu đồng, cụ thể: số tiền hỗ trợ vào giá mua mía nguyên liệu với mức 100.000 đồng/ha là 21.310 triệu đồng; số tiền hỗ trợ mua phân bón tổng hợp sinh học là 18.482 triệu đồng, bằng 100% diện tích mía thuộc đối tượng được hỗ trợ. Hiện nay, bà con nông dân đã nhận đủ tiền hỗ trợ; đã trồng mới, trồng lại và đang tập trung chăm sóc mía lưu gốc; đến nay, diện tích mía trồng đã bước vào thời kỳ vươn lóng với tốc độ sinh trưởng, phát triển tốt.

4. Về tình hình hoàn trả phần giá trị còn lại của lưới điện trung áp nông thôn do nhân dân đóng góp xây dựng đã bàn giao cho ngành điện quản lý, khai thác.

Theo quy định tại Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án điện nông thôn, Tổng công ty Điện lực Việt Nam là đơn vị được giao quản lý và đầu tư lưới điện trung áp nông thôn trên phạm vi cả nước. Thực hiện Thông tư số 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999 của liên Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính về hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 10/11/1999 về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn, làm cơ sở cho việc giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn theo quy định.       

Theo báo cáo của Sở Công Thương đến ngày 01/10/2007, toàn tỉnh đã bàn giao 938 công trình lưới điện trung áp nông thôn cho Công ty Điện lực Thanh Hoá quản lý, khai thác, với tổng giá trị còn lại thực hiện giao nhận là 66,75 tỷ đồng; trong đó có 904 công trình thuộc diện phải hoàn trả vốn, với tổng số tiền 60,07 tỷ đồng; 34 công trình không thuộc diện hoàn trả vốn, với tổng số tiền 6,67 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã hoàn trả giá trị còn lại cho 904 công trình lưới điện trung áp nông thôn theo đúng quy định; còn 04 công trình chưa bàn giao cho ngành điện quản lý, khai thác với lý do các HTX dịch vụ điện đầu tư sau ngày 01/10/2007 nên không thuộc đối tượng được hoàn trả vốn theo quy định.  

Để hoàn thành kế hoạch bàn giao và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 7342/UBND-CN ngày 09/10/2012 gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn hoàn vốn lưới điện trung áp nông thôn cho các công trình bàn giao cho ngành điện sau ngày 01/10/2007. Sau khi có văn bản hướng dẫn của liên Bộ Công Thương, Tài chính, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hoá và các địa phương có liên quan hoàn trả vốn đầu tư lưới điện trung áp nông thôn cho các công trình bàn giao sau ngày 01/10/2007. Bộ Công Thương đã có Công văn số 10462/BCT-TCNL ngày 31/10/2012 chỉ đạo đối với các công trình bàn giao sau ngày 01/10/2007 phải thoả thuận trực tiếp với ngành Điện.

5. Bãi rác thải Cồn Quán, thành phố Thanh Hoá đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cử tri đã kiến nghị nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh nhưng chưa được giải quyết. 

Bãi rác thải Cồn Quán được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1999, với diện tích 5,7 ha trên địa bàn phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, do Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá quản lý, khai thác. Đến cuối năm 2008, bãi rác Cồn Quán đã hết khả năng thu nạp rác thải dẫn đến tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 đưa bãi rác Cồn Quán vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh để ưu tiên đầu tư xử lý; đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 về phê duyệt chủ trương đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi chứa rác thải Cồn Quán và giao cho Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá làm chủ đầu tư. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá đang lập dự án đầu tư và trình duyệt theo quy định. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khi dự án trên chưa được triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá tiến hành đóng cửa  từng phần bãi rác bằng cách phủ đất và trồng cây xanh lên khu vực không còn khả năng chứa rác; đắp đất sét dọc tường rào, không cho nước thải rò rỉ, chảy ra môi trường; đồng thời tăng tần suất phun chế phẩm sinh học và phủ bạt lên bề mặt các khu chứa rác để khử mùi hôi, thối, hạn chế phát tán ra không khí và làm tăng quá trình phân huỷ rác thải.  

Để giải quyết cơ bản tình trạng rác thải thành phố Thanh Hoá, UBND tỉnh đã quyết định địa điểm đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt của thành phố Thanh Hoá và vùng phụ cận tại khu vực Thung Chim - Núi Vàng thuộc xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 và giao Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; đồng thời tích cực kêu gọi, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

6. Về ô nhiễm môi trường gây ra do các công ty khai thác, vận chuyển đất, đá tại xã Mai Lâm; Xưởng chế biến thức ăn gia súc của HTX Đại Hải tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia; Xưởng sản xuất bột giấy của Công ty TNHH Hòa Hà, huyện Thọ Xuân và Trang  trại chăn nuôi lợn tập trung tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định.

Về ô nhiễm môi trường do các công ty khai thác, vận chuyển đất, đá tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia: Thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia có 05 doanh nghiệp hoạt động khai thác, vận chuyển đất, đá san lấp mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. Trong quá trình khai thác, vận chuyển, các doanh nghiệp đã làm phát sinh bụi, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân hai bên đường. Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay các công ty khai thác, vận chuyển đất, đá nêu trên đã ngừng hoạt động do việc san lấp mặt bằng dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn và dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành; việc phát sinh bụi, làm ô nhiễm không khí ở xã Mai Lâm chủ yếu do các nhà thầu thi công tuyến đường 513, đoạn từ cầu vượt đến xã Hải Thượng và tuyến đường Bắc – Nam 2 gây ra.    

Về ô nhiễm môi trường tại xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc của HTX Đại Hải ở xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia: HTX Đại Hải hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc từ năm 2006; công suất chế biến 15 tấn cá tươi/ngày đêm; nguyên liệu phục vụ sản xuất được thu mua từ các xã Hải Bình, Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. Trong quá trình vận chuyển nguyên liệu do chở quá tải đã làm rơi rớt cá và rò rỉ nước xuống đường giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của nhân dân.

Về ô nhiễm môi trường tại xưởng sản xuất bột giấy của Công ty TNHH Hoà Hà, huyện Thọ Xuân: Xưởng sản xuất bột giấy của Công ty TNHH Hoà Hà đóng trên địa bàn xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, sử dụng nguyên liệu tre, nứa, luồng để sản xuất bột giấy. Trong quá trình sản xuất, nước thải từ khâu nấu bột giấy được thu gom về bể chứa để tận dụng bán cho các cơ sở sản xuất cót ép; nước thải từ khâu nghiền bột được đưa về 03 hồ sinh học để xử lý tập trung, sau đó được tái sản xuất nhờ hệ thống bơm tuần hoàn, không thải ra môi trường. Tuy nhiên, do khó khăn về thị trường tiêu thụ, Công ty TNHH Hoà Hà đã ngừng sản xuất bột giấy, không phát sinh nước thải ra môi trường.

Về ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn tập trung ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định: Trang trại chăn nuôi lợn tập trung tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định thuộc Công ty TNHH PNT Thanh Hoá có quy mô thiết kế ban đầu là 1.270 đầu lợn. Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy: Số đầu lợn thực tế trong trang trại đã vượt gần 05 lần quy mô thiết kế ban đầu; công trình xử lý nước thải được xây dựng chưa đúng với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; quy trình vận hành hầm biogas chưa đúng kỹ thuật; nước thải sau hầm biogas được thải trực tiếp ra môi trường; việc giám sát môi trường chưa thực hiện đúng tần suất quy định; chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Trước tình hình ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá thực trạng mức độ ô nhiễm môi trường; yêu cầu các đơn vị có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; tổ chức vận hành các công trình xử lý chất thải đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép; đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; đồng thời đề nghị các địa phương có các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

7. Về đề nghị đầu tư nâng cấp Quốc lộ 47, đoạn từ chợ Cầu Đống, xã Đông Hưng đến xã Đông Tân, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá.

Tiểu dự án nâng cấp đoạn cầu Phú Sơn đi thị trấn Nhồi (K18+00-K19+900) do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, thuộc Dự án nâng cấp Quốc lộ 47, đoạn K0 - K31+260.  Hiện nay, Tiểu dự án trên đã được triển khai thi công đoạn K18+400 - K19+350; đoạn Km 19+350 - K19+900, từ chợ Cầu Đống, xã Đông Hưng đến xã Đông Tân, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá chưa được triển khai thực hiện do phải tạm dừng thực hiện theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải không bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án nên UBND huyện Đông Sơn chưa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng mặt đường bị hư hỏng, ngập úng do không có hệ thống thoát nước, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Đông Sơn và các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo điều kiện về mặt bằng cho nhà thầu thi công được một số đoạn rãnh thoát nước hai bên đường; chỉ đạo nhà thầu sửa chữa nền đường và láng nhựa mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra thực tế đoạn đường, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có Công văn số 544/CQLXD-QLTHDA2 ngày 17/9/2012 đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn để tiếp tục thi công hoàn thành đoạn tuyến từ chợ Cầu Đống, xã Đông Hưng đến xã Đông Tân, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá. Đề nghị nhân dân hai bên tuyến đường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thi công, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.  

8. Về đề nghị sửa chữa tuyến đường từ Nghi Sơn đi Bãi Trành đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường phụ cận Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến đường từ Nghi Sơn đi Bãi Trành có chiều dài khoảng 54km, có quy mô đường cấp III miền núi, đã hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 6/2010. Tuyến đường được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 472 thuộc Khu quản lý đường bộ 4 quản lý và thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên. Trong quá trình khai thác do có nhiều xe có trọng tải nặng chạy trên tuyến đường, đã làm mặt đường bị sình lún và xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn Km9 - Km13. Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình trạng hư hỏng của tuyến đường. Tháng 8/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Ban lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư nâng cấp, cải tạo, thảm lại mặt đường đoạn Km0 – Km14+200; đang tiếp tục hoàn thiện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

  Tuyến đường phụ cận Thành Nhà Hồ có chiều dài khoảng 4,2 km, thuộc địa bàn các xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc. Năm 2003, tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 2,7 km mặt đường đá dăm, láng nhựa; còn lại 1,5 km đường cấp phối đá dăm chưa được đầu tư nâng cấp, đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện sình lún, nhiều ổ gà, không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc tham quan của du khách đến với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Trước tình hình trên, UBND huyện Vĩnh Lộc đã nhiều lần hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Vĩnh Tiến sửa chữa những vị trí sình lún, hư hỏng nhưng do kinh phí ngân sách huyện còn khó khăn nên chưa có điều kiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn tuyến. UBND huyện Vĩnh Lộc đã có Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 01/10/2012 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường trên. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư trong năm 2013.

9. Cử tri đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cầu trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, trên các tuyến đường do huyện Triệu Sơn quản lý có các cầu Đồng Bị, xã Thọ Cường; cầu Xi, xã Đồng Thắng; cầu Mau, xã Dân Lý; cầu qua sông Hoàng, xã Thọ Phú; cầu qua kênh Nam, xã Thọ Vực; cầu Phúc Hải, xã Dân Lực; cầu Hợp lý - Thọ Dân, xã Hợp Lý; cầu Đình, xã Thái Hòa; cầu Trắng, xã Minh Châu; cầu Trắng, xã Nông Trường; cầu qua đường sắt xã Hợp Tiến và các cầu trên đường tỉnh 514 như cầu Vân Sơn, cầu Thọ Bình, cầu Hợp Thành đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Việc cử tri đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cầu trên là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp giai đoạn 2011 – 2015, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cầu trên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Triệu Sơn. Mặt khác, hiện nay ngân sách tỉnh còn khó khăn, phải tập trung bố trí vốn cho các công trình dự án đang triển khai dở dang, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính Phủ. Để có kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cầu nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh, giao Sở Giao thông Vận tải rà soát, lựa chọn một số cầu bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, báo cáo UBND tỉnh để hỗ trợ đầu tư theo cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn đến năm 2015 nếu được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, trong đó có các cầu trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung và UBND huyện Triệu Sơn nói riêng trước mắt chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để duy tu, sửa chữa các cầu bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên cầu. 

10. Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, tốn kém trong nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hoá – Thông tin (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực. Việc cưới được tổ chức với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng vẫn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phần lớn các đám cưới được tổ chức tại gia đình và nơi sinh hoạt cộng đồng; nhiều gia đình tổ chức tiệc trà hoặc báo hỷ thay cho tổ chức ăn uống linh đình; một số địa phương đã tổ chức cưới tập thể, đám cưới không có thuốc lá, tổ chức cho các cặp vợ chồng mới cưới dâng hương tại nhà tưởng niệm, đình làng, nhà thờ họ, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc tang được tổ chức với nghi lễ giản đơn nhưng vẫn giữ được phong tục, tập quán của địa phương; không tổ chức ăn uống linh đình; tình trạng thuê thợ kèn, thợ trống, khóc mướn, tục rải vàng mã, tiền âm phủ trên đường cơ bản được khắc phục; việc lưu giữ thi hài người thân trong gia đình được thực hiện theo đúng quy ước, hương ước; chôn cất người chết đúng nơi quy định, không còn tình trạng chôn cất trên đất sản xuất, trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường; một số hủ tục cổ hủ, lạc hậu, mê tín, dị đoan trong việc tang của đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể. Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 8 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 87,7% đám cưới, 92,0% đám tang được tổ chức theo nếp sống văn minh; mỗi năm tiết kiệm hàng chục tỷ đồng trong nhân dân.

Để đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, UBND đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, làm cho nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trở thành tập quán, nét đẹp văn hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời những địa phương, đơn vị thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; khuyến khích nhân rộng những mô hình mới, những lễ thức mới tiến bộ nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lấy kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang làm tiêu chí đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua hàng năm. Nhân dịp này, UBND tỉnh đề nghị các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu mong muốn.

11. Về việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hoá đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã cho vay phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới khoảng 8.973 tỷ đồng, trong đó cho vay mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải khoảng 216 tỷ đồng; cho vay đưa giống mới vào sản xuất 36 tỷ đồng; cho vay các cơ sở chế biến 480 tỷ đồng; cho vay ngành nghề nông thôn 815 tỷ đồng; cho vay xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 5,6 tỷ đồng; cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh 6.367 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 14.610 hộ vay với số tiền 17,1 tỷ đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi; 6.037 hộ dân vùng khó khăn vay với số tiền 60 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; 10.085 hộ vay với số tiền 65,2 tỷ đồng, xây dựng được 18.405 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; 7.088 hộ vay với số tiền 40,1 tỷ đồng theo chương trình tín dụng học sinh, sinh viên; 580 hộ vay số tiền 4,64 tỷ đồng, đã hoàn thành 518 nhà ở; 248 dự án với số tiền 3,2 tỷ đồng, tạo được 371 việc làm mới. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Thanh Hoá đã cho vay lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn khoảng 164 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh cơ giới hoá trong nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, việc cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, cho vay xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền một số xã chưa thực sự quan tâm đến việc xác nhận đối tượng được vay vốn; chưa phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong việc đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn; việc bình xét đối tượng được tham gia các chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn chưa thực sự công khai, dân chủ, minh bạch; số vốn cho vay đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn còn thấp, lãi suất ở mức cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, yêu cầu các xã quan tâm xác nhận các đối tượng được vay vốn; phối hợp với các ngân hàng trong việc thu hồi các khoản nợ đến hạn; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, đơn giản hoá thủ tục, hồ sơ vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; các ngành liên quan, các địa phương, các ngân hàng thương mại tăng cường thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông thôn, nhất là chủ trương cho vay đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

12. Về đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất cho ngân sách cấp xã lên 50% để có thêm nguồn thu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Theo Quyết định số 4249/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phÇn tr¨m (%) ph©n chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015 và Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2012-2015, tiền thu cấp quyền sử dụng đất từ đấu giá đất, từ khu tái định cư (trừ Khu kinh tế Nghi Sơn) trên địa bàn các huyện được điều tiết 30% cho ngân sách xã và 70% cho ngân sách huyện; tiền thu từ cấp quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân cư trên địa bàn xã được điều tiết 50% cho ngân sách xã và 50% cho ngân sách huyện.

Từ năm 2012, thu tiền sử dụng đất đã được điều tiết 100% cho ngân sách huyện (trừ Thành phố và các thị xã). Theo báo cáo của Sở Tài chính, ngoài phần điều tiết cho ngân sách xã 30% từ đấu giá đất, từ khu tái định cư, phần điều tiết cho ngân sách huyện 70% lại tiếp tục được bổ sung cho ngân sách xã để đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nên nếu tính cụ thể tổng tiền sử dụng đất đã được điều tiết trên 50% tổng số thu tiền sử dụng đất tại địa phương.         

13. Về tình hình thu hồi diện tích đất ngoài mốc giới của các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc thu hồi, bồi thường diện tích đất ngoài mốc giới của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn, kết quả cụ thể như sau:

Từ khi thành lập Khu kinh tế Nghi Sơn đến nay đã có 8,553 ha đất ở, đất sản xuất ngoài mốc giới của các dự án không có khả năng sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu được thu hồi, bồi thường theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước quy định. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn các xã Hải Yến, Hải Hà vẫn còn 08 ha đất nông nghiệp, 5,5 ha đất sản xuất muối, 8,5 ha đất lâm nghiệp của các hộ dân đã di chuyển đến các khu tái định cư Hải Bình, Xuân Lâm – Nguyên Bình, điều kiện tổ chức sản xuất khó khăn, nơi ở cách xa đất sản xuất nhưng chưa được thu hồi, bồi thường.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Tĩnh Gia lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 6,5 ha đất nông nghiệp của xã Hải Yến để bàn giao cho Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn đầu tư xây dựng khu C thuộc dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn; đang chuẩn bị bồi thường 02 ha đất sản xuất muối ở xã Hải Hà để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án Cảng Thép Nghi Sơn. Phần diện tích còn lại khoảng 13,5 ha đất ngoài mốc giới các dự án chưa được thu hồi, bồi thường do chưa có nhu cầu sử dụng đất. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và chính quyền các địa phương tiếp tục vận động nhân dân khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống.

14. Cử tri phản ánh tệ nan ma túy, cờ bạc, số đề, trộm cắp, tội phạm có tính chất băng nhóm, xã hội đen, đòi nợ thuê có chiều hướng gia tăng.

 Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm năm 2012, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung chỉ đạo phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm,... đồng thời chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Theo báo cáo của Công an tỉnh, 10 tháng đầu năm, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 1.564 vụ, 2.734 đối tượng, điều tra làm rõ 1.281 vụ, 2.579 đối tượng, khởi tố hình sự 878 vụ, với 1.676 tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, đưa 50/68 đối tượng vào cơ sở giáo dục; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 313 đối tượng truy nã; bắt, xử lý và triệt xóa 118 băng, nhóm tội phạm hình sự, các sới bạc, với 578 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 760 vụ, 898 đối tượng, khởi tố hình sự 370 vụ, 452 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; triệt xóa 14 điểm phức tạp về ma túy, thu giữ 3,92 kg hêrôin, 1,48 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 526 viên ma túy tổng hợp, 1,1 kg cần sa, 2,1 kg thuốc phiện; bắt giữ 366 vụ, 400 đối tượng, khởi tố 275 vụ, 312 tội phạm trộm cắp tài sản; bắt, xử lý 307 vụ, 777 đối tượng, khởi tố 20 vụ, 113 bị can, xử lý hành chính 232 vụ, 429 đối tượng tham gia đánh bạc tổ chức đánh bạc. Điển hình là Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), Phùng Văn Dũng (TP. Thanh Hoá), Nguyễn Đức Tài (Thạch Thành) cầm đầu các băng nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi,…

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015; thực hiện Đề án "Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự"; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án, biện pháp phòng chống, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, các loại tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; tiếp tục thi đua thực hiện tốt phong trào “3 xây, 3 chống” trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sỹ; phòng ngừa sai phạm trong điều tra xử lý tội phạm; chấn chỉnh xử lý nghiêm vi phạm củ cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

            15. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc và dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn.

            Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc có 973 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường là 370.991 m2 thuộc địa phận các phường: Đông Thọ, Trường Thi và Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; đến nay, UBND thành phố Thanh Hoá đã tổ chức kiểm kê, bồi thường, bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty bất động sản Đông Á (chủ đầu tư) được 204.585 m2 đất nông nghiệp, đất công ích; kiểm kê đất thổ cư của 350 hộ gia đình, cá nhân. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn có 3.724 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc các huyện Đông Sơn, Thiệu Hoá, Quảng Xương và thành phố Thanh Hoá, với tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường là 262.677 m2; đến nay, các địa phương đã chi trả bồi thường cho 726 hộ dân, với tổng kinh phí là 42 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc và dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn còn chậm và đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất ở, bố trí tái định cư, bố trí vốn bồi thường hỗ trợ tái định cư theo phương án được duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án nêu trên, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hoá các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng dự án; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, xác định nguồn gốc đất đai, bố trí đất tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở; đồng thời chỉ đạo Tổng công ty bất động sản Đông Á bố trí kinh phí kịp thời thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

(Trích từ Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Số lần đọc: 2267

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".